Støtteansøgning

RETNINGSLINJER FOR

ANSØGNING OM STØTTE

Lions Club Aalborg yder støtte til humanitært og alment velgørende formål, primært i lokalområdet. I nogle situationer finder vi selv frem til, hvem der skal være modtager af vor støtte. Men i langt de fleste tilfælde sker tildelingen som reaktion på en modtaget ansøgning. 

 

VI STØTTER IKKE ANSØGNINGER TIL REJSELEGATER !  

 

Ansøgninger sendes til klubbens Vice-.præsident, p.t. Jørgen Schytz  e-mail: Jschytz@hotmail.com

 

Den vil derefter blive behandlet på først følgende bestyrelsesmøde, og derefter forelagt klubmedlemmerne med bestyrelsens indstilling på et efterfølgende klubmøde. Da vi kun afholder eet bestyrelsesmøde og eet klubmøde om måneden (- dog ikke i juli og august), skal man altså forvente nogen responstid, minimum ca. to måneder. Hvis der er særlige forhold, som bestyrelsen vil have undersøgt nærmere, inden der træffes beslutning, kan responstiden blive øget.

 

Ved behandlingen vil der blive lagt vægt på, at formålet ikke – eller kun i begrænset omfang – er berettiget til støtte fra offentlige myndigheder, ligesom det har stor betydning, at støttemidlerne vil blive anvendt i Aalborg Kommune.

 

For at sikre, at alle ansøgninger får en ensartet behandling, skal de mindst indeholde følgende:

  1. En beskrivelse af den person/organisation, der søger
  2. En beskrivelse af det formål, som de søgte midler skal anvendes til
  3. Størrelsen af det ansøgte beløb, helst bilagt et budget over aktiviteten
  4. Meddelelse om der er søgt støtte andre steder.
    Hvis JA - hos hvem
  5. Evt. dokumentation for hvornår og hvordan støtten vil blive anvendt
  6. Ansøgerens navn adresse, telefonnr., mail-adresse og bankkontonr. hvortil evt. støtte kan overføres.

Hvis en ansøgning ikke indeholder de ønskede oplysninger, vil den enten blive returneret med ønske om supplerende oplysninger, eller blive afvist umiddelbart.

 

Vi er naturligvis nødsagede til at foretage en hårfin priori-tering, da vore rådige midler er begrænsede.

 

I nogle tilfælde vil klubben bede om at få en repræsentant fra ansøgerne til at berette om forløbet af aktiviteten på et klubmøde.Prinsgemalen